การประชุมกรมอนามัย 2/2564
วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 - 14.00
ณ กำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย

ต้องการพิมพ์เอกสาร

วาระที่

เรื่อง

ไฟล์เอกสาร

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข

- การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

- การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสาร

วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2

รับรองรายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 1/2564

เอกสาร

วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

3.1

การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

เอกสาร

3.2

รายงานการคาดการณ์เรื่อง PM 2.5 (ช่วงเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564)

เอกสาร

3.3

รายงานการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพตามกลุ่มวัย

เอกสาร

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

-

วาระที่ 5 : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

5.1.1

5.1 ผลการดำเนินงานสำคัญของกรมอนามัย 
5.1.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสาร

5.2

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสาร

5.3

การจัดกิจกรรมวันส้วมโลก ประจำปี 2563

เอกสาร

5.4

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย : คนไทยรอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี “การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)”

เอกสาร

5.5

ความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563

เอกสาร

5.6.1

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสาร

5.6.2 (1)

5.6.2 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.6.2 (1) ร่างโครงสร้างการบริหารงานสนับสนุน Central Office (CO)

เอกสาร

5.6.2 (2)

(มติที่ประชุมกรม 2563) รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี 

เอกสาร

5.6.2 (3)

(มติที่ประชุมกรม 2563) การปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการให้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน ตามคำแนะนำฯ ของประกาศกรมอนามัย ปี 2552 นำเข้าคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อเสนอให้การประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

เอกสาร

5.6.2 (4)

(มติที่ประชุมกรม 2563) ข้อเสนอโครงสร้าง EOC ระดับกรมอนามัย

เอกสาร

5.7

แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการและการจัดประชุม

เอกสาร

5.8

แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) กรมอนามัย และผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายในกรมอนามัย

เอกสาร

5.9

(เอกสารเพื่อทราบ) สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข

เอกสาร

5.10

(เอกสารเพื่อทราบ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมกรมอนามัย

เอกสาร

5.11

(เอกสารเพื่อทราบ) Highlight กิจกรรมรณรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สถานการณ์ปกติ)

เอกสาร

5.12

(เอกสารเพื่อทราบ) สรุปการดำเนินงานศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม

เอกสาร

5.13

(เอกสารเพื่อทราบ) โครงการตามพระราชดำริ กรมอนามัย

เอกสาร

5.14

(เอกสารเพื่อทราบ) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสาร

วาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

วาระพิเศษ

1

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

2

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจต้านภัย COVID – 19

-

3

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

-