การประชุมกรมอนามัย 1/2564
วันที่ 5 ต.ค. 2563 เวลา 09.00 - 14.00
ณ กำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย

ต้องการพิมพ์เอกสาร

วาระที่

เรื่อง

ไฟล์เอกสาร

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1

 มอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสาร

วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2

รับรองรายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 12/2563

เอกสาร

วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

-

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

-

วาระที่ 5 : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

5.1

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2563 – 2565)

เอกสาร

5.2

การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต

เอกสาร

5.3

ศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

เอกสาร

5.4

การบูรณาการแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

5.5

คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ

เอกสาร

5.6

(เอกสารเพื่อทราบ) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสาร

วาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

วาระพิเศษ

1

กล่าวต้อนรับนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมอนามัย

-